FANDOM


Relatări contradictorii privind creaţia Edit

1:1, 2:3, 2:4-25

Prima relatare (Geneza 1:1-2:3) A doua relatare (Geneza 2:4-25)

Geneza 1:25-27

(Mai întâi au fost create animalele şi apoi omul)


25. A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după felul lor, şi toate târâtoarele pământului după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

26. Şi a zis Dumnezeu: "Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!"

27. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.

Geneza 2:18-19

(Omul creat înaintea animalelor)


18. Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el".

19. Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam.

Geneza 1:27

(Primul om şi prima femeie au fost creaţi simultan)


27. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.

Geneza 2:18-22

(A fost creat mai întâi bărbatul, apoi animalele şi în final femeia dintr-o coastă de-a bărbatului)


18. Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el".

19. Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam.

20. Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice; dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui.

21. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne.

22. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam.


Cine a creat cerul şi pământul? Edit

1:1

Doar Dumnezeu Dumnezeu şi Iisus

Geneza 1:1


La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.


Isaia 44:24

Aşa grăieşte Domnul, Izbăvitorul tău şi Care te-a zidit din sânul maicii tale: "Eu sunt Domnul, Care a zidit lumea; singur am făcut cerurile, Eu am întărit pământul, şi cine Mi-a fost într-ajutor?

Ioan 1:6-10


6. Fost-a om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan.

7. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă prin el.

8. Nu era el Lumina ci ca să mărturisească despre Lumină.

9. Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume.

10. În lume era şi lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut.


1 Corinteni 8:6


Totuşi, pentru noi, este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi noi întru El; şi un singur Domn, Iisus Hristos, prin Care sunt toate şi noi prin El.

Cât a durat creaţia? Edit

1:3, 2:3, 2:4

O zi Şase zile

Geneza 2:4

Iată obârşia cerului şi a pământului de la facerea lor, din ziua când Domnul Dumnezeu a făcut cerul şi pământul.

Geneza 1:3 - 2:3

Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric. . ... Aşa s-au făcut cerul şi pământul şi toată oştirea lor. 2. Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a şaptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut. 3. Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială.

Plantele au fost create înainte sau după oameni? Edit

1:11, 2:4-7

Mai întâi plantele Mai întâi oamenii

Geneza 1:11-13, 27-31

11. Apoi a zis Dumnezeu: "Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!" Şi a fost aşa.

12. Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi după asemănarea ei, şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

13. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.

27. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. ... Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.

Geneza 2:4-7 4. Iată obârşia cerului şi a pământului de la facerea lor, din ziua când Domnul Dumnezeu a făcut cerul şi pământul.

5. Pe câmp nu se afla nici un copăcel, iar iarba de pe el nu începuse a odrăsli, pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisese încă ploaie pe pământ şi nu era nimeni ca să lucreze pământul.

6. Ci numai abur ieşea din pământ şi umezea toată faţa pământului.

7. Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.

Când au fost create stelele?Edit

1:16-19

În a patra zi a creaţiei, după ce pământul a fost creat Înainte de a fi creat pământul

Geneza1:16-19

A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele.

... Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.

Iov 38:4-7

Unde erai tu, când am întemeiat pământul? Spune-Mi, dacă ştii să spui.

... Atunci când stelele dimineţii cântau laolaltă şi toţi îngerii lui Dumnezeu Mă sărbătoreau?

Din ce au fost create păsările? Edit

1:20-21, 2:19

Din apă Din pământ

Geneza 1:20-21

20. Apoi a zis Dumnezeu: "Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!" Şi a fost aşa.

21. A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii, care mişună în ape, unde ele se prăsesc după felul lor, şi toate păsările înaripate după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.

Geneza 2:19

19. Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam.

Din ce au fost create animalele? Edit

1:20, ">2:19

Din apă Din pământ

Geneza 1:20

20. Apoi a zis Dumnezeu: "Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!" Şi a fost aşa.

Geneza 2:19

19. Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam.

A fost omul creat înaintea animalelor? Edit

1:25-26, 2:7, 2:18-22

După animale Înaintea animalelor

Geneza 1:25-27

25. A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după felul lor...

26. Şi a zis Dumnezeu: "Să facem om...

27. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său...

Geneza 2:18-19

18. Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el".

19. Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam.

Câţi dumnezei există? Edit

1:26, 3:22, 11:7

Există un singur dumnezeu Există mai mulţi dumnezei

Deuteronomul 4:35

...să ştii că numai Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu şi nu mai este altul afară de El.


Deuteronomul 4:39

Cunoaşte dar astăzi şi ţine minte că Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu sus în cer şi jos pe pământ şi nu mai este altul afară de El.


Deuteronomul 6:4

Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.


Deuteronomul 32:39

Vedeţi, vedeţi, dar, că Eu sunt şi nu este alt Dumnezeu afară de Mine...


Isaia 43:10

...Eu sunt: înainte de Mine n-a fost Dumnezeu şi nici după Mine nu va mai fi!


Isaia 43:10

...Este oare un alt dumnezeu afară de Mine? Este un alt adăpost ca Mine?


Isaia 45:5-6

5. Eu sunt Domnul şi nimeni altul! Afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins fără ca tu să Mă cunoşti.

6. Ca să se ştie de la răsărit şi până la apus că nu este nimic afară de Mine! Eu sunt Domnul şi nimeni altul!


Isaia 46:9

...Eu sunt Dumnezeu şi nu este un altul. Eu sunt Dumnezeu şi nu este nimeni asemenea Mie!

Marcu 12:29

29.Iisus i-a răspuns că întâia este: "Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn".


Marcu 12:32

32. Şi I-a zis cărturarul: Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că unul este Dumnezeu şi nu este altul afară de El.

[ Ioan 17:3]

3. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.

I Corinteni 8:6

6. Totuşi, pentru noi, este un singur Dumnezeu, Tatăl, din Care sunt toate şi noi întru El; şi un singur Domn, Iisus Hristos, prin Care sunt toate şi noi prin El.

Geneza 1:26

Şi a zis Dumnezeu: "Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră...


Geneza 3:22

22. Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Iată Adam s-a făcut ca unul dintre Noi, cunoscând binele şi răul....


Geneza 11:7

7. Haidem, dar, să Ne pogorâm şi să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înţeleagă unul cu altul".


Exod 12:12

...şi voi face judecată asupra tuturor dumnezeilor în pământul Egiptului, căci Eu sunt Domnul.

Când a fost Eva creată? Edit

1:27, 2:20-22

O dată cu Adam După ce a fost creat Adam şi animalele

Geneza 1:27

Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.

Geneza 2:20-22

20. Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice; dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui.

21. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne.

22. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam.

Este naşterea un păcat? Edit

Da Nu

Leviticul 12:6-7

6. După ce se vor împlini zilele curăţirii ei pentru fiu sau pentru fiică, să aducă preotului la uşa cortului un miel de un an ardere de tot şi un pui de porumbel sau o turturică, jertfă pentru păcat;

7. Preotul va înfăţişa acestea înaintea Domnului şi o va curăţi şi curată va fi de curgerea sângelui ei. Aceasta e rânduiala pentru ceea ce a născut prunc de parte bărbătească sau de parte femeiască.

Geneza 1:28

Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!"

I Timotei 2:15

Dar ea se va mântui prin naştere de fii, dacă va stărui, cu înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în sfinţenie.

Adam putea mânca din orice pom? Edit

Da Dintr-unul nu avea voie să mănânce

Geneza 1:29

Apoi a zis Dumnezeu: "Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră.

Geneza 2:17

Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!

Adam putea muri dacă mânca din pomul cunoaşterii? Edit

Da, chiar în acea zi Nu, chiar a mai trăit 930 de ani (!)

Geneza 2:17

Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!

Geneza 3:6

De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el.


Geneza 5:5

Iar de toate, zilele vieţii lui Adam au fost nouă sute treizeci de ani şi apoi a murit.

Căsătoria este benefică? Edit

Da Nu

Geneza 2:18

Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el".


Solomon 18:22

Cel ce găseşte o femeie bună află un lucru de mare preţ şi dobândeşte dar de la Dumnezeu.–


Ecclesiastul 9:9

Bucură-te de viaţă cu femeia pe care o iubeşti în toate zilele vieţii tale celei deşarte, pe care ţi-a hărăzit-o Dumnezeu sub soare; căci aceasta este partea ta în viaţă şi în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare.


Matei 19:5

...Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup.


I Timotei 4:1-3

1. Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor,

2. Prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul lor.

3. Aceştia opresc de la căsătorie şi de la unele bucate, pe care Dumnezeu le-a făcut, spre gustare cu mulţumire, pentru cei credincioşi şi pentru cei ce au cunoscut adevărul...


Evrei 13:4

Cinstită să fie nunta întru toate şi patul nespurcat. Iar pe desfrânaţi îi va judeca Dumnezeu.

I Corinteni 7:1

Cât despre cele ce mi-aţi scris, bine este pentru om să nu se atingă de femeie.


I Corinteni 7:7-8

7. Eu voiesc ca toţi oamenii să fie cum sunt eu însumi. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul aşa, altul într-alt fel.

8. Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este pentru ei să rămână ca şi mine.

Înţelepciunea este folositoare? Edit

Da Nu

Solomon 3:35

Cei înţelepţi vor moşteni mărirea, iar cei nebuni vor avea parte de ocară.


Solomon 4:7

Iată începutul înţelepciunii: Agoniseşte înţelepciunea şi cu preţul a tot ce ai, capătă priceperea.


Solomon 10:14

Cei înţelepţi ascund ştiinţa, iar gura celui fără de socotinţă este o nenorocire apropiată.


Solomon 14:8

Înţelepciunea omului chibzuit este de a-şi înţelege calea lui; iar nebunia celor neînţelepţi este înşelăciune.


Solomon 16:16

Dobândirea înţelepciunii este mai bună decât aurul, iar câştigarea priceperii este mai de preţ decât argintul.–


Solomon 23:23

Adună adevăr şi nu-l vinde, înţelepciune şi învăţătură şi bună chibzuială.


[ Ecclesiasticul 9:16-18]

16. Cei drepţi să fie oaspeţii tăi şi în frica Domnului să fie lauda ta.

17. Un lucru făcut de mână de meşter este vrednic de laudă, dar conducătorul poporului să fie iscusit la cuvânt.

18. Cel care vorbeşte bine este temut în cetate, şi flecarul este urât.


Iacov 1:5

Şi de este cineva din voi lipsit de înţelepciune, să o ceară de la Dumnezeu, Cel ce dă tuturor fără deosebire şi fără înfruntare; şi i se va da.

Geneza 3:6

De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el.


Iov 37:24

Pentru aceea oamenii se tem de El şi I se închină; El însă nu-şi pogoară privirile asupra nici unuia dintre cei ce se cred pe sine înţelepţi"


I Corinteni 1:19

Căci scris este: "Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi voi nimici-o".

Dumnezeu are trup? Edit

Da Nu, este o entitate spirituală

Geneza 3:8

Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai, în răcoarea serii, s-au ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii raiului.


Exodul 33:11

Domnul însă grăia cu Moise faţă către faţă, cum ar grăi cineva cu prietenul său. După aceea Moise se întorcea în tabără; iar tânărul său slujitor Iosua, fiul lui Navi, nu părăsea cortul.


Exodul 33:20

Apoi a adăugat: "Faţa Mea însă nu vei putea s-o vezi, că nu poate vedea omul faţa Mea şi să trăiască".


Exodul 33:22-23

22. Când va trece slava Mea, te voi ascunde în scobitura stâncii şi voi pune mâna Mea peste tine până voi trece;

23. Iar când voi ridica mâna Mea, tu vei vedea spatele Meu, iar faţa Mea nu o vei vedea!"


Exodul 34:5

Atunci S-a pogorât Domnul în nor, a stat acolo şi a rostit numele lui Iahve.


Deuteronomul 23:13-14

13. Afară de uneltele tale, să mai ai şi o lopată şi, când vei vrea să ieşi cu scaunul afară din tabără, să sapi o groapă şi apoi să îngropi cu ea necurăţeniile tale;

14. Că Domnul Dumnezeul tău umblă prin tabăra ta, ca să te izbăvească şi să-ţi dea pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale; de aceea tabăra ta să fie sfântă, ca să nu vadă El la tine ceva de ruşine şi să Se depărteze de la tine.


Iezechiel 1:27

Şi am mai văzut ceva, ca un metal înroşit în foc, ca nişte foc, sub care se afla acel chip de om şi care lumina împrejur; de la coapsele acelui chip de om în sus şi de la coapsele chipului aceluia în jos se vedea un fel de foc, un fel de lumină strălucitoare care-l împresura de jur împrejur.


Iezechiel 8:2

Şi privind eu, am văzut un chip ca de om, de foc parcă; şi parcă de la brâul lui în jos era foc, iar de la brâul lui în sus era o strălucire, ca de metal în văpaie.


Avacum 3:3-4

3. Dumnezeu vine din Teman, şi Cel Sfânt din muntele Paran! Sela (oprire) - Slava Lui acoperă cerurile şi tot pământul este plin de slava Lui!

4. Izbucnire de lumină ca la răsărit de soare, raze vii din mâna Lui pornesc!... Acolo stă tainic ascunsă puterea Lui!

Luca 24:39

Vedeţi mâinile Mele şi picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum Mă vedeţi pe Mine că am.


Ioan 4:24

Duh este Dumnezeu şi cei ce I se închină trebuie să i se închine în duh şi în adevăr.

Este Dumnezeu atotvăzător şi atotştiitor? Edit

Da Sunt lucruri pe care D-zeu nu le vede şi nu le ştie

Iov 42:2

Ştiu că poţi să faci orice şi că nu este nici un gând care să nu ajungă pentru Tine faptă.


Psalmii 43:23

Oare, Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El ştie ascunzişurile inimii.


Psalmii 138:8

De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti. De mă voi coborî în iad, de faţă eşti.


Solomon 15:3

Ochii Domnului sunt pretutindeni, veghind asupra celor buni şi asupra celor răi.


Ieremia 16:17

Pentru că ochii Mei sunt asupra tuturor căilor lor, care nu sunt ascunse de la faţa Mea, şi nedreptatea lor nu se ascunde privirilor Mele.


Ieremia 23:24

Poate oare omul să se ascundă în loc tainic, unde să nu-l văd Eu, zice Domnul? Au nu umplu Eu cerul şi pământul, zice Domnul?


Faptele Apostolilor 1:24

Şi, rugându-se, au zis: Tu, Doamne, Care cunoşti inimile tuturor, arată pe care din aceştia doi l-ai ales,...

[http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=3">Geneza 3:8-9</a> 8. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai, în răcoarea serii, s-au ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. 9. Şi a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam şi i-a zis: "Adame, unde eşti?"

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=4">Geneza 4:14</a> ...De mă izgoneşti acum din pământul acesta, mă voi ascunde de la faţa Ta şi voi fi zbuciumat şi fugar pe pământ, şi oricine mă va întâlni, mă va ucide"

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=4">Geneza 4:16</a> Şi s-a dus Cain de la faţa lui Dumnezeu şi a locuit în ţinutul Nod, la răsărit de Eden.

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=11">Geneza 11:5</a> Atunci S-a pogorât Domnul să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=18">Geneza 18:9</a> Şi l-au întrebat Oamenii aceia: -Unde este Sarra, femeia ta?" Iar el, răspunzând, a zis: "Iată, în cort!"

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=18">Geneza 18:17</a> Domnul însă a zis: "Tăinui-voi Eu oare de Avraam, sluga Mea, ceea ce voiesc să fac?

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=18">Geneza 18:20-21</a> 20. Zis-a deci Domnul: "Strigarea Sodomei şi a Gomorei e mare şi păcatul lor cumplit de greu. 21. Pogorî-Mă-voi deci să văd dacă faptele lor sunt cu adevărat aşa cum s-a suit până la Mine strigarea împotriva lor, iar de nu, să ştiu".

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=22">Geneza 22:12</a> Iar îngerul a zis: "Să nu-ţi ridici mâna asupra copilului, nici să-i faci vreun rău, căci acum cunosc că te temi de Dumnezeu şi pentru mine n-ai cruţat nici pe singurul fiu al tău".

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=32">Geneza 32:27</a> Şi l-a întrebat Acela: "Care îţi este numele?" Şi el a zis: "Iacov!"

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=59&cap=22">Numerii 22:9</a> Atunci a venit Dumnezeu la Valaam şi a zis: "Cine sunt oamenii aceia de la tine?"

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=8">Deuteronomul 8:2</a> Să-ţi aduci aminte de toată calea pe care te-a povăţuit Domnul Dumnezeul tău prin pustie de acum patruzeci de ani, ca să te smerească, ca să te încerce şi ca să afle ce este în inima ta şi de ai să păzeşti sau nu poruncile Lui.

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=13">Deuteronomul 13:3</a> Să nu asculţi cuvintele proorocului aceluia sau ale acelui văzător de vise, că prin aceasta vă ispiteşte Domnul Dumnezeul vostru, ca să afle de iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=15&cap=32">II Cronicile 32:31</a> Când trimişii regelui Babilonului au venit la el să-l întrebe pentru semnul care se săvârşise în ţară, atunci l-a părăsit Dumnezeu, ca să-l încerce şi să cunoască tot ce avea el în inima lui,

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/42/Iov">Iov 1:7, 2:2</a> Atunci Domnul a zis către Satan: "De unde vii?" Iar Satan a răspuns Domnului şi a zis: "Am dat târcoale pe pământ şi m-am plimbat în sus şi în jos".

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=60&cap=8">Osea 8:4</a> Ei şi-au ales rege fără voinţa Mea, şi-au pus căpetenii fără ca Eu să fi ştiut. Din aurul şi din argintul lor şi-au făcut idoli, ca ei să se prăbuşească.

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/40/Iona">Iona 1:3, 10</a> Şi s-a sculat Iona să fugă la Tarsis, departe de Domnul. Şi s-a coborât la Iope, unde a găsit o corabie, care mergea la Tarsis, şi, plătind preţul călătoriei, s-a coborât în ea ca să meargă la Tarsis împreună cu toţi cei de acolo, el fugind din faţa Domnului.

Şi toţi oamenii s-au temut cu frică mare şi i-au zis lui: "Pentru ce ai săvârşit una ca aceasta?" Căci ei ştiau că el fuge din faţa lui Dumnezeu, fiindcă el le spusese.

Suntem toţi urmaşii lui Adam şi Eva? Edit

Da Nu

Geneza 3:20

Şi a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viaţă, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii.

Evrei 7:3

Fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, ci, asemănat fiind Fiului lui Dumnezeu, el rămâne preot pururea.

Este Dumnezeu părtinitor? Edit

Da Nu

Geneza 4:4

Şi a adus şi Abel din cele întâi-născute ale oilor sale şi din grăsimea lor. Şi a căutat Domnul spre Abel şi spre darurile lui,...


Ieşirea 2:25

De aceea a căutat Dumnezeu spre fiii lui Israel şi S-a gândit la ei


Leviticul 26:9

Căuta-voi spre voi şi vă voi binecuvânta; veţi avea copii, vă voi înmulţi şi voi fi statornic în legământul Meu cu voi.


Psalmii 138:8

De mă voi sui în cer, Tu acolo eşti. De mă voi coborî în iad, de faţă eşti.


Deuteronomul 10:17

Că Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Stăpânul stăpânilor, Dumnezeu mare şi puternic şi minunat, Care nu caută la faţă, nici nu ia mită;


II Cronicile 19:7

De aceea să fiţi cu frica Domnului în voi, să lucraţi cu pază, căci la Domnul nu-i nici nedreptate, nici părtinire şi nici daruri"


Faptele apostolilor10:34

Iar Petru, deschizându-şi gura, a zis: Cu adevărat înţeleg că Dumnezeu nu este părtinitor.


Romani 2:11

Căci nu este părtinire la Dumnezeu!


Galateni 2:6

Iar de cei ce sunt mai de seamă - oricine ar fi fost ei cândva, nu mă priveşte; Dumnezeu nu caută la faţa omului, - cei mai de seamă n-au adăugat nimic la Evanghelia mea,


Efeseni 6:9

Iar voi, stăpânilor, faceţi tot aşa faţă de ei, lăsând la o parte ameninţarea, ştiind că Domnul lor şi al vostru este în ceruri şi că la El nu încape părtinire.


Coloseni 3:25

Iar cel ce face nedreptate îşi va lua plata nedreptăţii, întrucât la Dumnezeu nu este părtinire.


1 Petru 1:17

Şi dacă chemaţi Tată pe Cel ce judecă cu nepărtinire, după lucrul fiecăruia, petreceţi în frică zilele vremelniciei voastre,


Lui Dumnezeu îi plac sacrificiile animale? Edit

Geneza 4, Geneza 8, Geneza 15

Da Nu

Geneza 4:4

Şi a adus şi Abel din cele întâi-născute ale oilor sale şi din grăsimea lor. Şi a căutat Domnul spre Abel şi spre darurile lui,

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=8">Geneza 8:20-21</a> 20. Apoi a făcut Noe un jertfelnic Domnului; şi a luat din animalele cele curate şi din toate păsările cele curate şi le-a adus ardere de tot pe jertfelnic. 21. Iar Domnul Dumnezeu a mirosit mireasmă bună şi a zis Domnul Dumnezeu în inima Sa: "Am socotit să nu mai blestem pământul pentru faptele omului, pentru că cugetul inimii omului se pleacă la rău din tinereţile lui şi nu voi mai pierde toate vietăţile, cum am făcut.

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&cap=15">Geneza 15:9-10</a> 9. Iar Domnul i-a zis: "Găteşte-Mi o junincă de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturică şi un pui de porumbel!" 10. Şi a luat Avram toate aceste animale, le-a tăiat în două şi a pus bucăţile una în faţa alteia; iar păsările nu le-a tăiat.

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=32&cap=20">Exodul 20:24</a> Să-Mi faci jertfelnic de pământ şi să aduci pe el arderile de tot ale tale, jertfele de izbăvire, oile şi boii tăi. În tot locul unde voi pune pomenirea numelui Meu, acolo voi veni la tine, ca să te binecuvântez.

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=32&cap=29">Exodul 29:11-37</a> 11. Să junghii viţelul înaintea Domnului, la uşa cortului adunării.... ............. 37. Şapte zile să cureţi astfel jertfelnicul şi să-l sfinţeşti şi va fi jertfelnicul sfinţenie mare; tot ce se va atinge de el se va sfinţi.

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/vechiul-testament/47/Leviticul">Leviticul 1:5</a> Apoi să junghie viţelul, înaintea Domnului, iar preoţii, fiii lui Aaron, să aducă sângele şi să stropească cu sânge împrejur jertfelnicul de la uşa cortului adunării.

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=47&cap=23">Leviticul 23:12-18</a> În ziua ridicării snopului veţi aduce Domnului ardere de tot un miel de un an...

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=59&cap=18">Num 18:17-19</a> ...întâiul născut al oilor şi întâiul născut al caprelor...aceştia sunt sfinţiţi; cu sângele lor să stropeşti jertfelnicul. Grăsimea lor s-o arzi ca jertfă...

<a href="http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=17&cap=12">Deut 12:27</a> Să săvârşeşti arderile de tot ale tale, carnea şi sângele, pe jertfelnicul Domnului Dumnezeului tău; sângele celorlalte jertfe ale tale să fie vărsat lângă jertfelnicul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea lor s-o mănânci.

Evrei 10:5

Drept aceea, intrând în lume, zice: "Jertfă şi prinos n-ai voit, dar mi-ai întocmit trup.

<a href="http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/psalmi/50/">Psalmi 50:13</a> Oare, voi manca carne de taur, sau sange de tapi voi bea?

<a href="http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/psalmi/51/">Psalmi 51:16</a> Ca de ai fi voit jertfa, ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

<a href="http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/isaia/1/">Isaia 1:11</a> Ce-mi foloseste multimea jertfelor voastre?, zice Domnul. M-am saturat de arderile de tot cu berbeci si de grasimea viteilor grasi si nu mai vreau sange de tauri, de miei si de tapi!

<a href="http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/isaia/66/">Isaia 66:3</a> Cel ce junghie un bou si in acelasi timp omoara un om...

<a href="http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/ieremia/6/">Ieremia 6:20</a> ...Arderile de tot ale voastre nu le voiesc si jertfele voastre Imi sunt neplacute".

<a href="http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/miheia/6/">Miheia 6:6-7</a> 6. "Cu ce ma voi infatisa inaintea Domnului si ma voi pleca inaintea Dumnezeului celui Preainalt? Infatisa-ma-voi cu arderi de tot, cu vitei de un an?...

<a href="http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/matei/9/">Matei 9:13</a> Dar mergand, invatati ce inseamna: Mila voiesc, iar nu jertfa; ca n-am venit sa chem pe drepti, ci pe pacatosi la pocainta.

<a href="http://www.ebible.ro/biblia/romana/ortodoxa/matei/12/">Matei 12:7</a> Daca stiati ce inseamna: Mila voiesc iar nu jertfa, n-ati fi osandit pe cei nevinovati.